Avoimet tarjouspyynnöt


Hallavaaran jätekeskuksen pintarakenneurakka 2018


Tarjouspyynnön mukaisia kirjallisia kysymyksiä ei esitetty 15.12.2017 mennessä. Urakka-alueen tutustumiskäynneillä kysyttiin tarkennuksia, joilla saattaa olla merkitystä urakan laskennassa. Esille tulleet kysymykset ja vastaukset näihin alla:

1. Onko alueelta kairaustietoja ja saako niitä käyttöön?

Alueelta on kairaustietoja vuodelta 2006. Tiedot ovat saatavilla ainoastaan pdf-muodossa. Osalle aluetta on rakennettu jälkeenpäin, joten rakennetulla alueella ne eivät päde. Lataa tästä kairaustiedot. (.zip)


2. Tarkoitetaanko työselostuksessa (s.9), että maabentoniittiseoksen laadunvarmistusmenetelmänä pitäisi käyttää areometriä? Voiko käyttää soveltuvampaa menetelmää?

Tarkennuksena työselostukseen: Areometriä käytetään maabentoniitin valmistuksessa, runkoaineen soveltuvuuden arviointiin.


3. Kuitusaven osalta mainitaan, että reseptiikka ja ennakkokokeet ovat valitun urakoitsijan vastuulla. Mitä tällä tarkoitetaan?

Tarjous tehdään Envitopin reseptin perusteella, mutta urakoitsijan on varmistettava reseptin toimivuus ennakkokokein työselostuksen mukaisesti. Mikäli materiaalit ovat olennaisesti muuttuneet testatuista, osallistuu tilaaja reseptöinnin kustannuksiin.


4. Mikä on yksikköhintaluettelossa oleva vaihtoehtoinen rakenne, jolle yksikköhinnat pitää laskea?

Vaihtoehtoinen rakenne on pohjan laajennus (moreenibentoniitti+kalvo). Käytetään siinä tapauksessa, jos sisäpenkereen nosto ei ole mahdollista. Tarjoushinta lasketaan ilman tätä laajennusta, joka tarvittaessa tehdään lisätyönä annettuja yksikköhintoja käyttäen.


 
 
login Synergia Foxy