Sisältöön »
 
 

Uutiset

28.09.2018

Velvoitetarkkailuhankinnan lisäkysymykset vastauksineen


Hankintayksikölle esitetyt lisäkysymykset vastauksineenKYSYMYS 1.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy : Envitech -alueen sekä LHJ Groupin jätekeskusten ja -asemien velvoitetarkkailu -tarjouspyynnön tarjouslomakkeessa taulukossa III on pyydetty hintaa torjunta-aineille. Mitä torjunta-aineita halutaan analysoitavan? Mitkä torjunta-aineet vähintään pitää määrittää?

Vastaus: Torjunta-aine analyysin tulee sisältää vähintään Ympäristöministeriön raportin 19/2018, Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen, taulukoiden 2 ja 3 mukaiset kasvinsuojeluaineet.

Taulukon 2 mukaiset aineet;

Endosulfaani 
Dikofoli 
Kinoksifeeni 
Alakloori 
Atratsiini 
Simatsiini 
Klorfenvinfossi 
Klorpryrifossi 
Lindaani 
DDT 
Aldriini 
Endriini 
Isodriini 
Dieldriini 
Trifluraliini 
Diklorvossi 
Aklonifeeni 
Bifenoksi 
Sypermetriini

Taulukon 3 mukaiset aineet;


Dimetoaatti 
2-metyyli-4-kloorifenoksihappo 
Metamitroni 
Prokloratsi 
Etyleenitiourea 
Tribenuroni-metyyli


KYSYMYS 2.
Kohta g) Sähköinen raportointijärjestelmä
Onko Tilaajalla käytössään oma paikkatietoja hyödyntävä tietojärjestelmä, johon palveluntarjoaja liittyy?

Vastaus: Tilaajalla ei ole käytössään omaa paikkatietoja hyödyntävää tietojärjestelmää. Tarjoajan sähköisen raportointijärjestelmän tulee hyödyntää paikannusjärjestelmää. Tilaajan käytössä tulee sähköisessä raportointijärjestelmässä olla työkalu, jonka avulla esim. näytteenottopisteet on mahdollista sijoittaa kartalle. Tarjoajan sähköisen järjestelmän hyödyntämä paikkatietojärjestelmä tulee kuvata palvelukuvauksessa.KYSYMYS 3. 
Järjestelmän hyödyntämä paikkatietojärjestelmä tulee kuvata palvelukuvauksessa.

- tilaajan vai tarjoajan näkökulma?

- linkittämisen mahdollisuudet?

Vastaus: Tarjoajan tulee kuvata paikkatietojärjestelmän tekninen toteutus, millä tavalla paikkatietojärjestelmää hyödynnetään sähköisessä raportointijärjestelmässä ja millä tavalla tilaaja voi hyödyntää paikkatietojärjestelmää sähköisen raportointijärjestelmän käytössä. Voidaanko esim. analyysitulosten ja paikkatietojen välillä tehdä linkityksiä niin, että analyysituloksia voidaan havainnollistaa kartalla. 

Paikkatietojärjestelmän kuvauksessa tarjoajan tulee huomioida sekä tarjoajan että tilaajan näkökulma. Tarjoajan tulee myös kuvata millaisia linkityksiä paikkatietojärjestelmän, sähköisen raportointijärjestelmän tai tilaajan omien järjestelmien välillä on esim. teknisesti mahdollista tehdä.KYSYMYS 4. 
Liite 6.1.
Mikä on A-P Niemen kuormitustarkkailun näytteenoton jaksotus?
Miten virtaama kohteessa on mitattavissa? Vain yksi mittapato kartalla: onko se pvk:n ylä- vai alapuoli.
Paikkatiedot (koordinaatit) kahdelta pisteeltä puuttuvat, eikä näytteenottopisteitä ole selkeästi esitetty kartalla.

Vastaus: Tarjouspyynnön liitteen 6.1 mukaisesti A-P Niemen kuormitustarkkailun näytteet otetaan neljä kertaa vuodessa; maalis-toukokuussa, kesä-heinäkuussa, syys-lokakuussa ja joulu-helmikuussa. Esimerkiksi kevään näytteenotto tulee ajoittaa maalis-, huhti- tai toukokuulle.

Tarjouspyynnön liitteenä 6.2. olevaan karttaan merkitty mittapato on pintavalutuskentän alapuolinen mittapato.

Näytteenottopisteiden koordinaatit;

Pintavalutuskentän yläpuolinen näytepiste; N 6743628- E 313511, ETRS-TM35FIN (laskeutusaltaan/pumppaamon yläpuoli)

Pintavalutuskentän alapuolinen näytepiste; N 6743502-E 313345, ETRS-TM35FIN (mittapato)

Tilaajan edustaja osoittaa näytteenottopaikat näytteenottoa suorittavien henkilöiden perehdytyksen yhteydessä.

Toiminnanharjoittajan ympäristölupapäätöksen mukaisesti virtaama tulee mitata. Ensisijaisesti virtaama mitataan astiamittauksella tai digitaalisesti.

Pintavalutuskentän yläpuolisessa näytepisteessä on laskeutusaltaan yhteydessä virtaamansäätöpato, jonne voidaan tarvittaessa asentaa v-pato virtaamamittausta varten. 


KYSYMYS 5. 
Liite 5: raportointi
Jäteasemien tuloksia tulee verrata raja-arvoihin tai viitearvoina käytettäviin laatunormeihin. Mitä raja-arvoja tai viitearvoja tilaaja haluaa käytettävän?

Vastaus: Jäteasemien osalta sovellettava raja- tai viitearvo riippuu kunkin jäteaseman hule/jätevesien käsittelytavasta. Kohteesta riippuen analyysituloksia verrataan ympäristölaatunormeihin tai jätevedenpuhdistamon raja-arvoihin;   

Akaan jäteasema→ jätevedenpuhdistamon raja-arvot

Urjalan jäteasema→ ympäristölaatunormit

Sastamalan jäteasema→ jätevedenpuhdistamon raja-arvot

Loimaa→ ympäristölaatunormitKYSYMYS 6.
Liite 1: tarjouslomake, tuntiveloitukset

Onko palveluntarjoaja velvoitettu käyttämään yksinomaan tai pääsääntöisesti SKOL 3 ja 4 henkilöitä lisätöiden toteutuksessa vai onko palveluntarjoajalla täysi vapaus valita asiantuntijatyössä käytettävien henkilöiden SKOL-luokat?

Vastaus: Tilaaja ei velvoita käyttämään lisä- ja muutostöiden toteutuksessa yksinomaan SKOL 3 ja SKOL 4 luokkien mukaisia henkilöitä. Kulloinkin käytettävän henkilön SKOL -luokka riippuu mahdollisen lisä- ja muutostyön luonteesta. Em. tulkinnanvaraisuuden vuoksi tilaaja on muuttanut tarjouspyynnön liitteenä 1 ollutta tarjouslomakettaan.

Hankintayksikkö onkin julkaissut HILMA: ssa hankintailmoituksen korjausilmoituksen. Korjausilmoituksen numero HILMA:ssa on 2018-019735.

Hankintayksikkö on korjannut alkuperäistä hankintailmoitustaan seuraavasti;

Tarjousvertailussa käytettävän vertailuhinnan, lisä- ja muutostöiden kokonaishinnan laskennassa huomioitavan SKOL-luokitellun työn määriä (h) ja laskennassa huomioitavia SKOL-luokkia on muutettu.

Tarjouslomaketta on muutettu edellä mainitun mukaisesti lomakkeen ohjeistukseen. Vertailuhinnan laskentakaava on muutettu em. mukaisesti tarjouslomakkeen soluun D41.

Korjattu tarjouslomake on HILMA: ssa korjausilmoituksen liitteenä.KYSYMYS 7.
Käytetäänkö sopimuksessa sopimusehtoina JYSE:n vai KSE:n mukaisia sopimusehtoja?

Vastaus: Solmittavassa sopimuksessa käytetään JYSE:n mukaisia sopimusehtoja.


Lisätty 02.10.2018
Hankintayksikölle on tehty tarjouspyynnön liitettä 7.5 koskeva huomio;

Sarakkeiden R, S ja AB otsikot eivät näy tai puuttuvat. Hankintayksikkö on testannut em. tiedoston otsikoiden näkymistä omissa laitteissaan ja kaikki tiedoston otsikot näkyvät normaalisti. Sarakkeiden otsikoiden puuttuminen saattaa johtua esim. siitä että käyttäjällä on vanha ohjelmistoversio.

Mikäli em. sarakkeiden otsikot eivät kuitenkaan näy, ovat sarakkeiden otsikot seuraavat;

R -sarake = BOD7
S -sarake = CODCr
AB- sarake = Öljyjakeet C10-C40

Tarjouspyynnön excel –muotoiset liitteet, tarjouslomaketta lukuun ottamatta, ohessa PDF –muodossa:

Liite 4
Liite 6.1
Liite 7.1
Liite 7.3
Liite 7.5

Huomioithan, että osa dokumenteista on monisivuisia.

 

Uusimme aluekeräyspisteitämme Jokioisilla ja Humppilassa

 

Viikolla 38 Uusimme aluekeräyspisteitämme Jokioisilla ja Humppilassa. Uudistuksessa poistamme vanhat katokset ja korvaamme ne pinta-astioilla.

Uudistusten lomassa perustamme uuden aluekeräyspisteen Humppilaan Ojapolventielle, vanhalle pumppaamolle. Tämä piste korvaa aiemmin Kauppatiellä sijainneen pisteemme.

Humppilan muut uusittavat pisteet ovat entisellä Venäjän koululla ja jätevedenpuhdistamolla Sahatiellä.


Jokioisilla uusimme seuraavat pisteet:

Vaulammintie / Muototeräs Oy

Humppilantie / Kirkkokuja

Vanhatie / Luukkaantie

Miilumäentie / Pikkumäentie

Kehätie / Ruokosuontie

Murronkulma

Hiitelänmäentie

Hiukkonummentie / Kuumantie

 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä kodin esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 
 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-1810-18

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | 12-18suljettu

Loimaan jäteasema | 10-1810-18

Punkalaitumen jäteasema | suljettu12-18

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | 12-18suljettu

Urjalan jäteasema | suljettu10-18

 
 
login Synergia Foxy